M A I  2 0 1 4
......
.
.

Tender der Pt47-106 ist nun in Leszno
.

Ok1-322, Ol49-59,17.05.2014

Tr5-65, 17.05.2014

"Szalona lokomotywa", 17.05.2014
.

"Szalona lokomotywa", 17.05.2014

"Szalona lokomotywa", 17.05.2014

Ok1-359, Ol49-69, 17.05.2014
.

Ok1-322, Ol49-59, 17.05.2014

Ol49-59, 17.05.2014

475.179, 498.104 , 05.05.2014
....

498.104 , 475.179, 02.05.2014

Ty42-107,  02.05.2014

Ol12-7, TKt48-191,02.05.2014
....

Ol12-7, TKt48-191,Ty42-107,  02.05.2014

Ty42-24, Pt47-106, 02.05.2014

Ty42-24, 02.05.2014
....

475.179, 02.05.2014

Ty42-24, 02.05.2014

475.179, 02.05.2014
....

475.179, 02.05.2014

Ol49-69, 01.05.2014, 8:04

Ol49-69, 01.05.2014
....

Ok1-359, Ol49-69, 01.05.2014

hier auch die Ol49-69 mit dem Zug Baszta, 01.05.2014

Ok22-31,Ty42-148, Pt47-112, 01.05.2014
....

Ty51-223, Ty51-183, Ty5-10, 01.05.2014

Ol49-69 mit dem Zug Baszta 01.05.2014, 7:44

Pt47-112, Ol49-69, 01.05.2014, 7:44

....

....
 
Copyright (c) by Wojtek Lis