C Z E R W I E C   2 0 2 4 
.

Pt47-65, 03.06.2024

TKh 05353, Ok1-359, Ol49-69, 03.06.2024

Pt47-65, Ty1-76, Ok22-31, 03.06.2024
.
Copyright (c) by Wojtek Lis
.