S T Y C Z E Ń  2 0 2 1
....

17.01.2021


.
 

Pt47-65, 29.01.2020, 14:57

Ty1-76 i koksownik przy żurawiu, 17.01.2020

..

Copyright (c) by Wojtek Lis
.