S T Y C Z E   2 0 2 0
....Ol49-59 z 77544, 24.01.2020, 11:29

Ol49-59, Ty1-76, 21.01.2020, 15:25
.

SA139-007, Ol49-59, 18.01.2020, 13:48

TKt48-143, Ol49-59,16.01.2020

TKt48-143, Ol49-59,16.01.2020

..

Copyright (c) by Wojtek Lis
.