C Z E R W I E C  2 0 0 1
.

Ty3-2, 11.06.2001, 12:58

Ty3-2, 11.06.2001, 12:58

Ty3-2, 11.06.2001, 12:58
.

Ty3-2, 11.06.2001, 12:58
.

Widok na szopę, 15.06.2001
 

Widok na szopę, 15.06.2001
.

Ty45-379, Konotop, 29.06.2001

Ty45-379, Konotop, 29.06.2001

Ty45-379, Świętno, 29.06.2001
.

Ty45-379, Kolsko, 29.06.2001

Ty45-379, Kolsko, 29.06.2001

Ty45-379, Wolsztyn, 29.06.2001
.

Ol49-59, 06.2001

Ol49-59 i Ty1-76, 06.2001

Pm36-2, 06.2001
.
Copyright (c) by Wojtek Lis