S I E R P I E Ń   2 0 2 1 
.

Ol49-69 manewruje, 17.08.21

Ol49-69 z 77670, 16.08.21, 06:00
.

Ol49-69 z 77670, Borki, 13.08.21, 06:15

Ol49-69 z 77670, Borki, 13.08.21, 06:15

Ol49-69 z 77544, Wroniawy, 12.08.21, 11:53
.

Ol49-69 z 77670, Wolsztyn, 12.08.21, 06:02

Ol49-69 z 77544, Nowawies Mochy, 11.08.21, 12:04

Ol49-69 z 77544, Nowawies Mochy, 11.08.21, 12:04
.

Pt47-65 z 77670,  Adamowo, 10.08.21, 06:04

Pt47-65 mit PZ 77670  Adamowo, 10.08.21, 06:04

Pt47-65 z pociągiem Leszna, 09.08.21, 06:00
.

Pt47-65 z pociągiem Szreniawy, 08.08.21, 09:50

Pt47-65 z pociągiem Szreniawy, 08.08.21, 09:49

widok na obrotnicę i szopę, 06.08.21, 18:01
.

Pt47-65 z pociągiem do Leszna, 05.08.21, 06:00

Pt47-65 z pociągiem do Leszna, 02.08.21, 06:00

Pt47-65, pociąg techniczny, 02.08.21, 05:56
.
Copyright (c) by Wojtek Lis
.