L I P I E C  2 0 1 7
....Pt47-65 z 77424, Tuchorza, 18.07.17. 17:30

Pt47-65 z 77424, Tuchorza, 18.07.17. 17:30
.

Pt47-65 z 77424, Tuchorza, 18.07.17. 17:30

Pt47-65 z 77424, Tuchorza, 18.07.17. 17:30

Pt47-65 z 77424, 17.07.17. 17:37
.

Pt47-65 z 77424, 17.07.17. 17:37

Pt47-65 z 77200, 12.07.17. 6:26

Pt47-65 z 77200, 12.07.17. 6:26

..

Copyright (c) by Wojtek Lis
.