S I E R P I E    2 0 1 7
....

 

Ol49-59, 77200, 30.08.201, 6:30

Ol49-59, 77200, 30.08.201, 6:30

Pt47-65 na stacji w Wolsztynie, 12.08.2017,  8:12

..

Copyright (c) by Wojtek Lis
.